Clip tổng kết năm hoc 2020-2021, trường TH&THCS Nhuế Dương, Khoái Châu, Hưng Yên