A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong trường Tiểu học Hàm Tử - Năm học 2020-2021

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng  trong trường Tiểu học Hàm Tử - Năm học 2020-2021

Căn cứ  Văn bản hợp nhất số 03/VBNH-BGDĐTngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông ;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 712/SGDĐT- GDTH ngày 04/5/2020 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;

Căn cứ vào Tờ trình số  103/TTr-HĐS-THLK ngày 10/5/2020 của Hội đồng lựa chọn sách trường Tiểu học Hàm Tửvề việc đề xuất danh mục lựa sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021;

Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách trường Tiểu học Hàm Tử,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Trường Tiểu học Hàm Tử năm học 2020-2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chức năng, các tổ chuyên môn và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Khoái Châu ( để b/c);

- Website TH Hàm Tử;

- Như điều 3 ( để thực hiện);

- Lưu: VT, Trường TH Hàm Tử;

.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Thị Thứ

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết