A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Năm học 2020 - 2021

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Năm học 2020 - 2021

 

 

          Căn cứ  Văn bản hợp nhất số 03/VBNH-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học;

          Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 1 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông ;

Căn cứ Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông ;

Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ GDĐT phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ GDĐT phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 712/SGDĐT- GDTH ngày 04/5/2020 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021;

Xét đề nghị của các tổ chuyên môn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng lựa chọn Sách Giáo Khoa lớp 1, năm học 2020 2021 của trường Tiểu học Hàm Tử gồm 11 ông bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Thị Thứ

- Hiệu trưởng

- Chủ tịch Hội đồng

2. Bà Nguyễn Thị Mai Duyên

- Phó Hiệu trưởng

- Phó Chủ tịch Hội đồng

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

- Tổ trưởng tổ 1

- Thư ký Hội đồng

4. Bà Đỗ Thị Hồng Liễu

- Tổ trưởng tổ 4+5

- Ủy viên Hội đồng

5. Bà Lê Thij Uyên

- Tổ trưởng tổ 2+3

- Ủy viên Hội đồng

6. Bà Nguyễn Thị Kim Anh

- Giáo viên lớp 1

- Ủy viên Hội đồng

7. Bà Nguyễn Thị Năm

- Giáo viên lớp 1

- Ủy viên Hội đồng

8. Ông Dương Văn Thắng

- Giáo viên Anh

- Ủy viên Hội đồng

9. Bà Nguyễn Thị Minh Thu

- GV Mĩ thuật

- Ủy viên Hội đồng

10. Bà Đỗ Thị Thu Phương

- GV Âm nhạc

- Ủy viên Hội đồng

11.Ông Nguyễn Mạnh Cường

- Đại diện Ban diện CMHS

- Ủy viên Hội đồng

Điều 2. Hội đồng lựa chọn Sách Giáo Khoa lớp 1, năm học 2020 – 2021 của trường Tiểu học Hàm Tử có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch làm việc của Hội đồng lựa chọn sách;

- Tổ chức lựa chọn bộ sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 – 2021 theo đúng Quy trình lựa chọn sách giáo khoa được quy định tại các văn bản hướng dẫn của ngành và đúng thời gian theo quy định của ngành.

- Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Các ông bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định có trách nhiệm thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 1;

- Tổ chuyên môn;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Thị Thứ


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết